رواقیون به وحدت وجودی مادی تعلق دارند و اعتقاد دارند خدا سازمان دهنده جهان است ، نه خالق آن.(سیر حکمت در اروپا ، صفحه ۴۳)

از نظر آنها عقل همان عامل فعالی است که جهان و هماهنگی طبیعت را عهده دار است و آن همان خداوند است.

خدا خارج از وجود نیست بلکه در تمام ذرات عالم وجود حلول کرده است، خدا و عالم طبیعت یک حقیقت واحداند و هر کس به قوانین طبیعت گردن نهد خدا را عبادت کرده و به مقتضای عقل رفتار کرده است.
(تاریخ فلسفه در جهان اسلام صفحه۷۶، الفاخوری)


حامد امجدیان تاپلیکیشن نینوایان

اردیبهشت 2, 1400 10:51 ق.ظ