چاپ سوم هفت شهر نی

فهرست عناوین و نتها و قطعات موجود در کتاب شریفِ " هفت شهر نی " نوشته استاد حامد امجدیان / چاپ سوم به صورت کامل با ساز نی اجرا شده و متناسب برای سه تار و نی و ویولن و ... می باشد . چاپ سوم بالغ بر یکهزار و هشتاد صفحه دارد ! فهرست عناوین و شماره صفحه کتاب هفت شهر نی چاپ سوم ( 1080 صفحه ) تئوری  موسیقی... 45 مقدمه تئوری موسیقی... 47 آیا نوازندگان نی هم باید تِئوری موسیقی بیاموزند؟. 47 تئوری موسیقی (ویژه نی نوازان). 49 چگونگی تنفس.... 49 عمل بازدم. 50 حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی.. 50 حجم‌های ریوی.. 51 ظرفیت‌های ریوی.. 51 صداهای موسیقیایی (چهار مشخصه اصلی آن‌ها). 52 ارتفاع یا زیر و بمی (pitch) 52 دیرند (کشش) (Duration) 52 شدت یا قدرت (Intensity) 53 رَنگ یا طَنين (Tone color) 53 ارتفاع. 53 نت‌ها و ترتیب آنها 54 نام گذاری هجایی.. 54 نام گذاری الفبایی.. 54 اُکتاو 54 خطوطِ حامل.. 55 کلید سل و جای نت‌ها 56 تعریف پهنه صوتی (مختصر). 57 خطوط تکمیلی... 57 شیوه نام گذاری اُکتاو. 58 …
ادامه مطلب
  • 0

فهرست عناوین و قطعات موجود در کتاب هفت شهر نی چاپ سوم!

فهرست عناوین و نتها و قطعات موجود در کتاب شریفِ " هفت شهر نی " نوشته استاد حامد امجدیان / چاپ سوم به صورت کامل با ساز نی اجرا شده و متناسب برای سه تار و نی و ویولن و ... می باشد . چاپ سوم بالغ بر یکهزار و هشتاد صفحه دارد ! فهرست عناوین تئوری  موسیقی... 45 مقدمه تئوری موسیقی... 47 آیا نوازندگان نی هم باید تِئوری موسیقی بیاموزند؟. 47 تئوری موسیقی (ویژه نی نوازان). 49 چگونگی تنفس.... 49 عمل بازدم. 50 حجم‌ها و ظرفیت‌های ریوی.. 50 حجم‌های ریوی.. 51 ظرفیت‌های ریوی.. 51 صداهای موسیقیایی (چهار مشخصه اصلی آن‌ها). 52 ارتفاع یا زیر و بمی (pitch) 52 دیرند (کشش) (Duration) 52 شدت یا قدرت (Intensity) 53 رَنگ یا طَنين (Tone color) 53 ارتفاع. 53 نت‌ها و ترتیب آنها 54 نام گذاری هجایی.. 54 نام گذاری الفبایی.. 54 اُکتاو 54 خطوطِ حامل.. 55 کلید سل و جای نت‌ها 56 تعریف پهنه صوتی (مختصر). 57 خطوط تکمیلی... 57 شیوه نام گذاری اُکتاو. 58 واحد سنجش فاصله (پرده و نیم پرده). 59 نشانه‌های تغییر دهنده. 59 - دیز  ....... 59 - …
ادامه مطلب
  • 0

مظهر العجایب عطار دکلمه استاد امجدیان

عطار » مظهرالعجایب ای پسر این پند از من گوش کن فرد شوپس جام وحدت نوش کن هرکه پندم را درون جان نهد پای خود را برتر از کیوان نهد هرکه پندم را بداند چون حکیم کار او گردد بعالم مستقیم اولا حق را بدان چون مصطفی غیر حق را تو مدان در هیچ جا غیر حقّ را ازدل خود دور کن باطن از ذکر خدا معمور کن پند دویم خویش را آگاه کن نفس را بشناس و عزم راه کن چونکه بشناسی تو نفس خویش را با خدای خویش گردی آشنا پند سیم در طریقت خود بکوش در حقیقت جام وحدت را بنوش در حقیقت سرّ حقّ را فهم کن دم نگهدار و ازو خود وهم کن سر نگهدار وز معنی دم مزن کاروان عشق را بر هم مزن هرکه او سر معانی را نهفت غیر حقّ را از درون خویش رفت پند چارم هرچه گوئی نیک گوی تا بری از اهل معنی زود گوی گوی معنی مرد نیکو گوی برد زآنکه در ذات خدا او بوی بر…
ادامه مطلب
  • 0