حامد امجدیان : دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان در اپ بورس امجد منتشر شد

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان

مصوب 03/05/1386 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

در اجراي بندهاي 11 و 18 مادة 7 و مادۀ 45 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي، اين دستورالعمل در 3 فصل، 28 ماده (با لحاظ مواد مکرر) و 16 تبصره در تاريخ 03/05/1386 و اصلاحيه هاي مورخ 06/04/1386، 27/06/1389 ، 28/04/1396 ، 14/09/1396 ، 06/08/1397 و 14/05/1398 به تصويب هيئت مديرۀ سازمان بورس و اوراق بهادار رسيد.

 • فصل يك – تعاريف و اصطلاحات:
  • ماده 1:

اصطلاحات و واژه‌هايي كه در مادۀ 1 قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران، مصوب آذرماه 1384 مجلس شوراي اسلامي تعريف شده‌اند، به همان مفاهيم در اين دستورالعمل به‌كار رفته‌اند. واژه‌هاي ديگر داراي معاني زير مي‌باشند:

   • بند 1:

ناشر پذيرفته شده در بورس: ناشري كه اوراق بهادار آن نزد شركت بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشد.

   • بند 1 مكرر:

ناشر پذيرفته شده در فرابورس: ناشري كه اوراق بهادار آن نزد شركت فرابورس ايران پذيرفته شده باشد.

   • بند 2:

ناشر ثبت شده پذیرفته نشده: ناشری که اوراق بهادار آن نزد سازمان ثبت شده ولی در بورس اوراق بهادار تهران یا فرابورس ایران پذیرفته نشده است.

[private]

   • بند 3:

حذف شد.

   • بند 4:

افشاء: انتشار عمومي و به‌موقع اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل مي‌باشد.

   • بند 5:

افشاي فوري: افشاي اطلاعات به‌ محض آگاهي ناشر، با رعايت شرايط اين دستورالعمل است.

   • بند 6:

اطلاعات بااهميت: اطلاعاتي دربارۀ رويدادها و تصميمات مربوط به ناشر كه بر قيمت اوراق بهادار ناشر و يا تصميم سرمايه‌گذاران براي معامله اوراق بهادار تأثير داشته باشد.

   • بند 6 مكرر:

حذف شد.

   • بند 7:

شايعه: اخباري حاكي از وجود اطلاعات مهمي است كه بطور غيررسمي منتشر شده و توسط ناشر تائيد يا تكذيب نشده است و احتمال مي‌رود بر قيمت اوراق بهادار ناشر تأثير بااهميت داشته باشد.

   • بند 8:

حذف شد.

   • بند 9:

كنترل: توانايي راهبري سياست‌هاي مالي و عملياتي يك واحد تجاري به منظور كسب منافع از فعاليت‌هاي آن.

   • بند 10:

فعاليت نامتعارف بازار: به هرگونه نوسان نامتعارف در قيمت يا حجم دادوستد اوراق بهادار ناشر اطلاق مي‌شود.

   • بند 11:

گزارش تفسيري مديريت: گزارشي از صورت‌هاي مالي و ديگر داده‌هاي آماري ناشر است كه به باور مديريت شركت به فهم و درك بيشتر سهامداران شركت از وضعيت مالي فعلي و آينده، تغييرات در وضعيت مالي و نتايج عمليات شركت كمك خواهد كرد.

 • فصل دو – كليات:
  • ماده 2:

ناشر موظف است اطلاعات موضوع اين دستورالعمل را در مهلت مقرر، مطابق فرم‌هاي تعيين شده براي عموم افشا نمايد. تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

  • ماده 2 مكرر:

اطلاعات افشاء شده نبايد نادرست، خلاف واقع، گمراه‌ كننده، بي‌اساس، اغراق‌آميز و ناقص بوده و درخصوص وضعيت موجود ناشر، تصوير اشتباهي در ذهن سرمايه‌گذاران ايجاد نمايد. همچنين ناشران نمي‌توانند از افشاي اطلاعات با اهميت به‌منظور تبليغ يا بازاريابي فعاليت‌هاي تجاري خود بهره جويند.

  • ماده 2 مكرر 1:

ارائۀ اطلاعات نادرست، خلاف واقع، اغراق‌آميز، بي اساس، ناقص و گمراه‌كننده در افشاي اطلاعات تخلف بوده و مسئوليت تهيه و انتشار اينگونه اطلاعات بر عهده مديرعامل و هيئت مديره ناشر است. تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار نيز خواهد شد.

  • ماده 2 مكرر 2:

ناشر ملزم است پيش از هرگونه اطلاع‌رساني عمومي اطلاعات با اهميت از طرق مختلف اعم از مصاحبه‌هاي خبري، انتشار بر روي وب‌سايت‌هاي مرتبط با ناشر، استفاده از فضاي مجازي يا هرگونه رسانۀ ديگر، نسبت به انتشار اطلاعات مطابق ضوابط اين دستورالعمل از طريق سامانۀ رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان اقدام نمايد.

   • تبصره:

اطلاعات با اهميت قبل از انتشار رسمي محرمانه تلقي شده و مسئوليت جلوگيري از افشاي غير رسمي اين نوع اطلاعات، بر عهده دارندگان اطلاعات نهاني موضوع تبصره 1ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار است. تخطي از اين ماده مشمول ماده 46 قانون بازار اوراق بهادار مي باشد.

  • ماده 2 مكرر 3:

ناشر مسئوليت شفاف سازي در مورد شايعات را برعهده دارد. در صورت انتشار شايعه، خبر يا گزارشي كه از طريق سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان به اطلاع عموم نرسيده، مديران ناشر مكلفند به منظور جلوگيري از ايجاد بستري براي سوء استفاده از اطلاعات نهاني، بلافاصله پس از اطلاع يا بنا به درخواست بورس مربوطه يا سازمان، با ارائۀ گزارش شفاف‌سازي، اطلاعات و توضيحات كافي در خصوص شايعه يا گزارش مزبور را افشا نمايند.

   • تبصره:

در صورت عدم ارائۀ گزارش شفاف‌سازي توسط ناشر، سازمان عدم پاسخگويي را افشا مي كند.

  • ماده 3:

سيستم‌هاي مالي و كنترل داخلي ناشر و همچنين مفاد و نحوة تنظيم گزارش‌هاي موضوع اين دستورالعمل، بايد مطابق مقررات باشد.

  • ماده 4:

موارد، ضرورت‌ها و روش‌هاي افشاء كه در اين دستورالعمل تأكيد شده است، حداقل الزامات در زمينة افشاء اطلاعات مي‌باشد. تعيين و تشخيص ساير اطلاعاتي كه مهم است و بايد افشاي فوري شود، بر عهدة ناشر است.

  • ماده 5:

اطلاعات افشا شده از سوي ناشر بايد قابل اتكا، به موقع، و به دور از جانبداري باشد. اطلاعات داراي تأثير منفي بايد به همان سرعت و دقتي كه اطلاعات داراي تأثير مثبت منتشر مي‌شود، افشا شوند. اطلاعات مهم بايد صريح، دقيق، قابل فهم و كافي باشند و تا حد امكان بصورت كمّي ارائه شوند. مسئوليت انتشار اطلاعات بر عهده مديران (هيئت مديره و مديرعامل) ناشر است و تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

  • ماده 6:

حذف شد.

 • فصل سه – موارد افشاء:
  • بخش يك – گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي:
   • ماده 7:

ناشر پذيرفته شده در بورس مكلف است گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي زير را مطابق استانداردهاي ملي و يا فرم‌هايي كه توسط سازمان ارائه مي‌شود، ظرف مهلت‌هاي مقرر تهيه و افشا نمايد:

    • بند 1:

صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانۀ حسابرسي شدۀ شركت اصلي و تلفيقي گروه، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي.

    • بند 2:

گزارش هيئت‌مديره به مجامع و اظهارنظر حسابرس در مورد آن، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي.

    • بند 3:

اطلاعات، صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهۀ حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه ماهه.

    • بند 4:

صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهة حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دورة 6 ماهه و در مورد شركت‌هايي كه ملزم به تهيۀ صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند، حداكثر 75 روز پس از پايان دورة 6 ماهه.

    • بند 5:

صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت سالانۀ حسابرسي نشده حداكثر 60 روز پس از پايان سال مالي و در مورد شركت‌هايي كه ملزم به تهيه صورت‌هاي مالي تلفيقي هستند حداكثر 90 روز پس از پايان سال مالي.

    • بند 6:

حذف شد.

    • بند 6 مكرر:

اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

    • تبصره:

مهلت ناشراني كه شناسايي درآمد توسط آن ها نيازمند تأييد مشتريان مي باشد، به درخواست ناشر و در صورت تأييد سازمان، تا سقف 10 روز كاري قابل افزايش خواهد بود.

    • بند 7:

حذف شد.

    • بند 8:

حذف شد.

    • بند 9:

حذف شد.

    • بند 10:

اطلاعات و صورت‌هاي مالي شركت‌هاي تحت كنترل:

1-10- صورت‌هاي مالي سالانۀ حسابرسي شدۀ شركت‌هاي تحت كنترل، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانۀ شركت اصلي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي شركت هاي مذكور.

2-10- صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي 6 ماهة حسابرسي شدۀ شركت‌هاي تحت كنترل، مطابق مهلت‌هاي مقرر در بند 4 اين ماده.

3-10- اطلاعات پرتفوي سرمايه‌گذاري‌هاي شركت‌هاي تحت كنترلي كه فعاليت اصلي آنها سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار مي‌باشد، در مقاطع 3، 6، 9 و 12 ماهه، حداكثر 5 روز كاري پس از پايان دورة سه ماهه.

    • تبصره 1:

ناشران ثبت شده پذیرفته نشده فقط موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در بندهای 1 تا 5 و 1-10 این ماده به استثنای گزارش تفسیری مدیریت می‌باشند.

    • تبصره 2:

ناشران پذيرفته شده در فرابورس موظف به افشاي اطلاعات مندرج در بندهاي 1 الي 6 مکرر، 1-10 و 3-10 (صرفاً در مقطع 6 ماهه) مي‌باشند و افشاي اطلاعات مندرج در ساير بندهاي اين ماده توسط آنها اختياري است.

    • تبصره 3:

حذف شد.

    • تبصره 4:

حذف شد.

    • تبصره 5:

در صورتيكه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي سالانه و ميان‌دوره‌اي موضوع اين ماده قبل از مهلت مقرر در اين ماده تهيه شده باشند، بايد فوراً توسط ناشر افشا گردد.

    • تبصره 6:

مؤسسات حسابرسي معتمد سازمان موظفند پس از ارائه گزارش‌ها و صورت‌هاي مالي توسط ناشر و با لحاظ مهلت‌هاي مقرر در اين دستورالعمل نسبت به ارائه اظهارنظر و صدور گزارش اقدام نمايند.

    • تبصره 7:

در خصوص گزارش ها و صورت هاي مالي كه نياز به تأييد حسابرس دارد، ناشر مكلف است اظهارنظر حسابرس را در خصوص آن اطلاعات با لحاظ مهلت هاي تعيين شده در اين دستورالعمل اخذ نمايد.

    • تبصره 8:

گزارش تفسيري مديريت بايد مطابق با ضوابطي كه در همين خصوص توسط سازمان ابلاغ مي گردد، تهيه شود.

  • بخش دو – مجامع عمومي:
   • ماده 8:

ناشر موظف است زمان، تاريخ، محل تشكيل و دستور جلسة مجامع عمومي را در روزنامه (‌هاي) كثيرالانتشار خود درج و مراتب را حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع افشا نمايد. دستور جلسه مجامع عمومي بايد صريح و واضح باشد. ذكر تمامي موضوعات اعم از جزئي و مهم (از قبيل انتخاب اعضاي هيئت مديره) اصلي يا علي البدل)، رسيدگي به صورت هاي مالي و تصويب آنها، انتخاب حسابرس و يا بازرس قانوني، تقسيم سود و اندوخته‌ها و تمامي موضوعاتي كه در صلاحيت مجمع فوق العاده است از جمله تغيير موضوع فعاليت و تغيير سرمايه) در دستور جلسه مجمع الزامي ميباشد.

    • تبصره:

انتشار اطلاعیه لغو مجمع عمومی در سامانه کدال صرفاً پس از انتشار اطلاعیه لغو مجمع در روزنامه کثیرالانتشار منتخب مجمع شرکت امکان‌پذیر می‌باشد.

   • ماده 9:

ناشر موظف است علاوه بر افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي خود، حداكثر ظرف مدت يك هفته پس از برگزاري مجامع عمومي، متني از صورت‌جلسة مورد تأييد هيئت‌رئيسۀ مجمع را افشا نمايد.

    • تبصره:

ناشر مكلف است تغيير در تركيب اعضاء هيئت‌مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مديرعامل را بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيات مديره افشا نمايد.

   • ماده 10:

ناشر موظف است صورتجلسه مجامع عمومي را حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها ارائه و نسخه‌اي از آن را حداكثر ظرف يك هفته پس از ابلاغ ثبت، افشا نمايد.

   • ماده 11:

در صورتي كه افزايش سرمايه در اختيار هيئت مديره بوده و دستور جلسة هيئت مديره تصويب اجراي افزايش سرمايه باشد، ناشر موظف است حداقل 10 روز قبل از تاريخ برگزاري جلسة هيئت مديره، مراتب را افشا و علاوه بر افشاي فوري تصميمات اتخاذ شده، حداكثر ظرف 3 روز كاري پس از برگزاري جلسۀ هيئت‌مديره، متن صورت‌جلسة مورد تاييد اعضاي هيئت مديره را افشا نمايد.

   • ماده 12:

ناشر موظف است جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت مديره را حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي افشا نمايد. در صورتي كه مجمع عمومي عادي سود نقدي بيشتري را نسبت به پيشنهاد هيئت مديره تصويب، يا زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي را تغيير دهد، جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي مي‌بايست متناسب با آن اصلاح و حداكثر ظرف يك هفته پس از تاريخ مجمع افشا گردد.

   • ماده 12 مكرر:

ناشر موظف است گزارش كنترل هاي داخلي را حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع‌ عمومي ‌عادي افشا نمايد.

    • تبصره:

ناشران ثبت شده پذیرفته نشده موظف به تهیه و افشای اطلاعات مورد نظر در این ماده نمی‌باشند.

  • بخش سه – اطلاعات با اهميت:
   • ماده 13:

ناشر موظف به افشاي فوري اطلاعات با اهميت مي‌باشد. برخي از مصاديق اطلاعات بااهميت به شرح گروه هاي زير هستند:

گروه (الف)

    • تعليق يا توقف تمام يا بخشي از فعاليت شركت؛
    • شروع مجدد فعاليت متوقف يا تعليق شده؛
    • بهره برداري از طرح ها و پروژه هاي جديد؛
    • اعلام اعسار يا ورشكستگي شركت؛
    • نتايج برگزاري مناقصه يا مزايده؛
    • نتايج شركت در مناقصه يا مزايده؛
    • انعقاد، فسخ و يا تغييرات اساسي در قراردادهاي مهم؛
    • كشف منابع و يا ذخاير قابل توجه؛
    • هر نوع تركيب، تجزيه، ادغام و اكتساب؛
    • نقل و انتقال دارايي‌هاي ثابت شركت؛
    • تحصيل سهام شركت ديگر در هر يك از موارد ذيل:

1- مبلغ خريد بيش از 5 درصد دارايي‌هاي شركت در صورت‌هاي مالي سال قبل باشد؛

2- ناشر بيش از 5 درصد سهام شركت (بورسي يا فرابورسي) ديگر را خريداري نمايد

    • واگذاري سهام شركت ديگر در هر يك از موارد ذيل:

1- مبلغ واگذاري بيش از 5 درصد دارايي‌هاي شركت در صورت‌هاي مالي سال قبل باشد؛

2- ناشر بيش از 5 درصد سهام شركت (بورسي يا فرابورسي) ديگر را واگذار نمايد.

    • تغييرات بااهميت در عملكرد شركت هاي تحت كنترل؛
    • تغيير سهامدار عمده؛
    • اعلام وقوع حوادث غير مترقبه؛
    • تعديلات سنواتي؛
    • درخواست خروج از شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس مربوطه؛
    • خريد، واگذاري، اخذ، فسخ و تغييرات مجوز فعاليت، امتياز تجاري يا علائم تجاري؛
    • تأثيرات با اهميت ناشي از تغييرات ارزي (قيمت ارز)؛
    • دريافت يا پرداخت كمك‌هاي نقدي يا غير نقدي بيشتر از 5 درصد سرمايه شركت؛
    • پذيرش يا انتقال اوراق در بازارهاي بين المللي؛
    • برگشت بيشتر از 5 درصد از محصولات شركت بر اساس مبلغ فروش آخرين سال مالي؛
    • دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات يا خريد مواد اوليه؛
    • تغيير در برآوردهاي حسابداري؛

گروه (ب)

    • برگزاري مناقصه يا مزايده؛
    • شركت در مناقصه يا مزايده؛
    • افشاي معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت يا معاملات با ساير اشخاص وابسته؛
    • پذيرش تعهدات جديد يا اتمام تعهدات قبلي؛
    • دعاوي مهم مطروحه له يا عليه شركت؛
    • تغييرات در تركيب توليد يا فروش محصولات؛
    • تغيير وضعيت مشتريان يا عرضه‌كنندگان عمدة شركت؛
    • برنامه انتشار اوراق بدهي؛
    • پيشنهاد پرداخت سود يا تغيير سياست تقسيم سود
    • توثيق يا فك رهن دارايي‌ها؛
    • ايجاد يا منتفي شدن بدهي احتمالي؛
    • تغيير حسابرس؛
    • تصميم هيئت مديره براي بازخريد سهم يا فروش سهام خزانه؛
    • توثيق، مسدود كردن، آزادسازي يا فك رهن سهام ناشر متعلق به سهامدار عمده كه عضو هيئت مديره است؛
    • ساير موارد
    • تبصره:

هرگونه تغيير در اطلاعات بااهميتي كه پيش از اين در مورد آن اعلامي صورت گرفته است، به عنوان مصاديق اطلاعات بااهميت در نظر گرفته شده و ناشر موظف به افشاي فوري آن مي باشد.

   • ماده 14:

حذف شد.

   • ماده 14 مكرر:

ناشر ملزم است در « گزارش تفسيري مديريت » ، به‌صورت يكپارچه اثرات احتمالي ناشي از اطلاعات بااهميت افشا شده، علل وقوع، برنامه‌هاي مديريت براي رفع اثرات يا بهره‌گيري از آنها و ديگر موارد مرتبط را براساس راهنماي تهيۀ گزارش تفسيري مديريت، ارائه نمايد.

   • ماده 14 مكرر 1:

در صورت افشاي غير رسمي اطلاعات نهاني، ناشر موظف است اين اطلاعات را بلافاصله از طريق سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان افشا نمايد. مسئوليت انتشار اطلاعات نهاني بر عهده مديران (هيئت مديره و مديرعامل) ناشر است و تخطي از اين ماده مشمول فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار خواهد شد.

   • ماده 15:

ناشر مي‌تواند در موارد زير، اطلاعات مهم را با الزام به عدم افشا، با تأخير (پس از رفع محدوديت‌هاي ذيل) افشا نمايد:

الف ـ افشاي فوري موجب زيان يا عدم‌النفع با اهميت براي ناشر شود.

ب ـ ناشر در حال انجام مذاكره بوده و هنوز بر سر اصول آن توافق حاصل نشده باشد.

ج ـ افشاي فوري مزاياي قابل توجهي براي شركت‌هاي رقيب فراهم كند.

د ـ موضوع مورد افشا پيوسته در حال تغيير باشد.

    • تبصره:

ناشر مكلف است پس از رفع محدوديت‌هاي فوق نسبت به افشاي فوري اطلاعات اقدام نموده و دلايل استناد به هر يك از بندهاي اين ماده را به همراه مستندات لازم به سازمان اعلام نمايد.

   • ماده 16:

در صورتي كه تأخير در افشاي اطلاعات موضوع مادة 15 منجر به اشاعة اطلاعات مزبور يا دادوستد متكي به اطلاعات نهاني يا فعاليت نامتعارف بازار شود، ناشر مكلف به افشاي فوري آن اطلاعات است.

   • ماده 17:

به منظور جلوگيري از انتشار اطلاعات افشاء نشده موضوع مادة 16، ناشر ملزم به رعايت موارد زير است:

الف- دسترسي به اطلاعات مزبور محدود به مديران و كاركنان ذيصلاح ناشر باشد و اين اطلاعات صرفاً در رابطه با وظايف و مسئوليت اشخاص در اختيار آنها قرار گيرد.

ب- در صورتي كه لازم باشد اطلاعات مزبور در اختيار كاركنان، وكلا، حسابداران، حسابرسان، مشاوران مالي ناشر يا ساير اشخاص ذيصلاح قرار گيرد، نهاني‌بودن اين اطلاعات و ممنوعيت استفادة شخصي از آن در دادوستد متكي به اطلاعات نهاني به آنها تأكيد شود.

    • تبصره:

اشخاص مذكور در اين ماده جزء مصاديق اشخاص دارنده اطلاعات نهاني موضوع تبصره (1) ماده (46) قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذرماه 1384 محسوب مي‌شوند.

   • ماده 18:

كليه ناشران موضوع اين دستورالعمل موظفند ساير اطلاعات مورد درخواست سازمان، بورس يا فرابورس را حسب مورد ارائه يا افشا نمايند.

   • ماده 19:

سازمان، بورس و فرابورس مي‌توانند مكاتبات فيمابين خود و ناشر را حسب مورد جهت اطلاع، به عموم اعلام نمايد.

   • ماده 20:

در صورت عدم رعايت هر يك از مواد اين دستورالعمل، موضوع مطابق با فصل ششم قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران و مقررات انضباطي مربوطه پيگيري مي‌گردد.

   • ماده 21:

حذف شد.


بورس امجد


دیدگاه‌ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *