نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن حامد امجدیان

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن   در فصول گذشته، اقتصاد مارکسیستی را از جنبه نظری و عملی بررسی و اشکالاتی که بر آن وارد بود، بیان کردیم. در فصل حاضر به بحث پیرامون اقتصاد سرمایه داری می پردازیم و نظرات خویش را در مورد آن، ابراز می داریم. پیش از شروع بحث، باید این نکته را گوشزد کنیم که رابطه مبانی نظری سرمایه داری با اصول عملی آن با نظیر همین رابطه در مارکسیسم متفاوت است؛ لذا روش ما نیز در این بحث با روش گذشته تفاوت خواهد داشت.   خطوط کلی نظام سرمایه داری 1- آزادی مالكیت خصوصی، آن هم به شکل نامحدود مگر در موارد استثنایی؛ این بینش درست بر خلاف نظریه سوسیالیسم است. بنابراین در نظام سرمایه داری مالكیت تمام عوامل تولید، مانند زمین، معادن و انواع دیگر ثروت ها آزاد است و دولت نیز از این نوع مالکیت حمایت می کند. ۲- آزاد گذاشتن افراد در تقویت و رشد ثروت خود به هر طریقی که برای آنان مقدور است. افزایش ثروت، تنها عامل حرکت در نظام سرمایه داری است و هرکس خود، بهتر می داند که چگونه سرمایه خویش را افزون نماید. ٣- تضمین آزادی مصرف؛ هرکس آزاد است که پول خود را ه…
ادامه مطلب
  • 0

آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟

آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟   در فصول گذشته، نظریه ماتریالیسم تاریخی را که به عنوان زیربنای علمی مکتب مارکسیسم محسوب می گردد، مورد بررسی قرار دادیم. مکتب مارکسیسم، خود را یکی از مراحل ضروری حرکت تاریخ معرفی می نماید. به همین جهت مارکس، مکتب خویش را «سوسیالیسم علمی» می نامد. مکتب مارکس، شامل دو مرحله است که بنا بر جبر تاریخ ناگزیر تحقق خواهند یافت. ابتدا مرحله سوسیالیسم و سپس مرحله کمونیسم.   ارکان جامعه سوسیالیسم مهم ترین اصول و ویژگی های جامعه سوسیالیستی عبارتند از: ١- محو طبقات. ۲۔ حکومت پرولتاریا (طبقه زحمتکش) 3- ملی کردن منابع ثروت و ابزار تولید سرمایه داری در کشور و اداره آنها توسط کارگران - توزیع ثروت بر اساس قاعده: «هرکس به اندازه قدرتش باید کار کند و به اندازه کارش بردارد». کمونیسم نیز به سان سوسیالیسم، اصل محو طبقات را حفظ می نماید و تنها به ملی کردن ابزار تولید سرمایه داری اکتفا نمی کند، بلکه فراتر می رود و مالکیت خصوصی ابزار تولید فردی را نیز لغو می کند (ابزاری که استفاده از آنها، نیاز به استخدام کارگر …
ادامه مطلب
  • 0

مالکیت خصوصی از منظر اسلام ( کتاب اقتصاد اسلامی )

مالکیت خصوصی   اسلام با توجه به گرایش طبیعی انسان مبنی بر تصاحب دسترنج خویش، هنا۔ است که هر کس مالک کار خویش است. این اصل در نتیجه مهم به بار آورد ۔ آزادی مالکیت خصوصی در زمینه اقتصادی؛ زیرا اگر کار اساس مالکیت باشا.. نتیجه کار هر کس اختصاص به خود او دارد. اما باید توجه داشت حقوقی که بر این اختصاص تعلق می گیرد. دیگر بر اساس گرایش طبیعی انسان نیست، بلکه این حقوق را نظام اجتماعی بر اساس مبانی و مصالح اجتماع تعیین می نماید. به همین علت اسلام در تعیین حقوق مربوط به مالکیت خصوصی دخالت کرده است. به عنوان نمونه، اسلام مصرف بی حساب و زیاده روی را | برای شخص مالک نیز ممنوع می داند هم چنین به مالک اجازه نمی دهد که ثروت خویش را از طریق ربا افزایش دهد. هم چنین در تجارت و خرید و فروش کالاهای مختلف نیز اسلام می تواند تجارت کالایی را اجازه دهد یا منع کند. این دسته مقررات اموری است که با فطرت و غرایز آدمی بی ارتباط است. ۲- محدود نمودن مالکیت خصوصی در مورد دارایی هایی که به نحوی از انحاء کار در پیدایش آنها مؤثر است. براین اساس دو دسته ثروت داریم: ثروت های خصوصی و ثروتهای …
ادامه مطلب
  • 0