مولانا و پزشکان مغرور

بشنوید ای دوستان این داستان خود حقیقت نقد حال ماست آن بود شاهی در زمانی پیش ازین ملک دنیا بودش و هم ملک دین اتفاقا شاه روزی شد سوار با خواص خویش از بهر شکار یک کنیزک دید شه بر شاه‌راه شد غلام آن کنیزک پادشاه مرغ جانش در قفس چون می‌طپید داد مال و آن کنیزک را خرید چون خرید او را و برخوردار شد آن کنیزک از قضا بیمار شد آن یکی خر داشت و پالانش نبود یافت پالان گرگ خر را در ربود کوزه بودش آب می‌نامد بدست آب را چون یافت خود کوزه شکست شه طبیبان جمع کرد از چپ و راست گفت جان هر دو در دست شماست جان من سهلست جان جانم اوست دردمند و خسته‌ام درمانم اوست هر که درمان کرد مر جان مرا برد گنج و در و مرجان مرا جمله گفتندش که جانبازی کنیم فهم گرد آریم و انبازی کنیم هر یکی از ما مسیح عالمیست هر الم را در کف ما مرهمیست گر خدا خواهد نگفتند از بطر پس خدا بنمودشان عجز بشر ترک استثنا مرادم قسوتیست نه همین گفتن که عارض حالتیست ای بسا ناورده استثنا بگفت جان او با جان استثناست جفت هرچه کردند از علاج و از دوا گشت رنج افزون و حاجت ناروا …
ادامه مطلب
  • 0

خشم در موسیقی جایی ندارد

خشم در موسیقی جایی ندارد. حامد امجدیان : هر کس بگوید این شیوه درست است و به جز این غلط است از عالم عشق بیرون رفته است. و به دنبال منفعت شخصی است. حامد امجدیان : موسیقی از جنسِ عشق است و خشم را در آن جایی نیست . حامد امجدیان : هر هنرمندی خشمگین شد دچار ضعف شده و عیارِ هنری او پایین است. چرا که وادیِ عشق بسیار سنگین است و هر کسی در آن دوام نمی آورد. حامد امجدیان : خشم در اساتید موسیقی به هر شکل محکوم و ناپسند است. یادتان باشد هر کس خشمگین شد یک گیر و گرفت یا عقده ای دارد. به دنبال تصاحب یک چیزیست . حامد امجدیان : افرادی که به بهانه ی دلسوزی برای نی و موسیقی بر دیگران خشم می گیرند تا شیوه ای خاص را انتقال دهند این را بدانند که مردم خوب می دانند کسی که خشمگین می شود یعنی ضعف دارد.یعنی بزران حرف او را نپذیرفته اند. استاد شجریان و کلهر هرگز به کسی نگفتند که به شیوه ی ما بنواز، اگر ننوازی غلط است اما آنقدر هنرمند بودند که مردم دنباله روی آنها شدند. حامد امجدیان : هر کس هر روشی دارد پیش گیرد و بذر محبت بپراکند . اما اگر روزی به مقام ادعا رسید که فقط این روشِ من د…
ادامه مطلب
  • 0