دیدگاه اسلام در تولید به تحقیق حامد امجدیان

دیدگاه اسلام در تولید   قسمت اول در طی مباحث گذشته راجع به دیدگاه اسلام در مورد «توزیع قبل و بعد از تولید» به تفصيل مطالبی بیان شد. در این بخش تلاش ما بر این است که نظریه اسلام را در مورد «تولید» شرح دهیم تا بدین ترتیب خطوط کلی مکتب اقتصادی اسلام روشن شود. رابطه مکتب با تولید در مسئله تولید دو جنبه مهم به چشم می خورد: عینی و ذاتی در جنبه عینی (خارجی) پیرامون وسایل تولید و طبیعت و کار بحث می شود. این جنبه موضوع علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در علم اقتصاد به کشف قوانین تولید پرداخته می شود؛ مانند بحث از قانون بازده نزولی در کشاورزی و قانون تقسیم کار که بازده محصولات را افزایش می دهد و... مکتب اقتصادی در این زمینه نقشی ندارد. نقش مکتب در جنبه ذاتی و روانی تولید آشکار می گردد. برای روشن شدن این بعد باید به پاسخ پرسش های زیر توجه نمود: برای چه هدفی تولید می نماییم؟ چه مقدار باید تولید کنیم؟ اصولا هدف از تولید چیست؟ چه نوع کالایی باید تولید شود؟ و آیا یک نیروی مرکزی و هماهنگ کننده برای نظارت و برنامه ریزی در امر تولید ضرورت دارد؟ اینها سؤالاتی است که مکاتب مختلف اق…
ادامه مطلب
  • 0

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن حامد امجدیان

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن   در فصول گذشته، اقتصاد مارکسیستی را از جنبه نظری و عملی بررسی و اشکالاتی که بر آن وارد بود، بیان کردیم. در فصل حاضر به بحث پیرامون اقتصاد سرمایه داری می پردازیم و نظرات خویش را در مورد آن، ابراز می داریم. پیش از شروع بحث، باید این نکته را گوشزد کنیم که رابطه مبانی نظری سرمایه داری با اصول عملی آن با نظیر همین رابطه در مارکسیسم متفاوت است؛ لذا روش ما نیز در این بحث با روش گذشته تفاوت خواهد داشت.   خطوط کلی نظام سرمایه داری 1- آزادی مالكیت خصوصی، آن هم به شکل نامحدود مگر در موارد استثنایی؛ این بینش درست بر خلاف نظریه سوسیالیسم است. بنابراین در نظام سرمایه داری مالكیت تمام عوامل تولید، مانند زمین، معادن و انواع دیگر ثروت ها آزاد است و دولت نیز از این نوع مالکیت حمایت می کند. ۲- آزاد گذاشتن افراد در تقویت و رشد ثروت خود به هر طریقی که برای آنان مقدور است. افزایش ثروت، تنها عامل حرکت در نظام سرمایه داری است و هرکس خود، بهتر می داند که چگونه سرمایه خویش را افزون نماید. ٣- تضمین آزادی مصرف؛ هرکس آزاد است که پول خود را ه…
ادامه مطلب
  • 0

کمونیسم یا بهشت موهوم مارکسیسم

کمونیسم یا بهشت موهوم مارکسیسم     گفتیم که مکتب مارکسیسم، یکی از مراحل ماتریالیسم تاریخی محسوب می شود. مارکسیسم خود دارای دو مرحله است: مرحله سوسیالیسم و مرحله کمونیسم.  نظرات مارکسیسم را پیرامون مرحله سوسیالیسم مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در این جا مرحله کمونیسم را بررسی می نماییم. به اعتقاد مارکسیسم، کمونیسم مرحله نهایی تکامل جامعه انسانی است و بهشت موعود مارکسیسم به شمار می رود.   این مرحله بر دو پایه اساسی قرار دارد اول - از بین بردن مالکیت خصوصی در تمام زمینه های تولید سرمایه داری و تولید فردی و مصرف. دوم - رهایی جامعه از حکومت و دولت. رکن اول بر پایه قانون ارزش کار قرار ندارد، بلکه بر اساس این فرض است که ثروتها در جامعه سوسیالیسم، بسیار فراوان می گردد و نیروهای تولید کننده بسیار رشد می نمایند. در چنین جامعه ای، دیگر مالکیت نسبت به محصولات مصرفی مفهومی ندارد تا چه رسد به مالکیت ابزار تولید، زیرا تمام افراد در جامعه کمونیستی، مایحتاج خویش را هر وقت که بخواهند به دست می آورند. از این رو توزیع ثروت در مرحله کمونیسم بر اساس «هرکس به…
ادامه مطلب
  • 0