هفت وادی عشق عطار ( حامد امجدیان + دانلود رایگان )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ردیف دوامی حامد امجدیان, ردیف نوازی نی دوامی, ردیف نوازی حامد امجدیان, ردیف استاد امجدیان, کتاب هفت شهر نی، اجرای ردیف دوامی با نی ، اجرای ردیف عبدال دوامی با نی حامد امجدیان ، دانلود ردیف نی استاد دوامی با اجرای حامد امجدیان ، ردیف آوازی به روایت استاد دوامی با اجرای حامد امجدیان ، ردیف استاد عبدالله دوامی ( حامد امجدیان کتاب هفت شهر نی ) ، ضیافت امجد ،ضیافت امجد 1 ( چهار ضربی مخالف سـه گاه ) ضیافت امجد 2 ( چهار ضربی بیات اصفهـــان ) ضیافت امجد 3 ( چهار ضربی شـور بیات ترک ) ضیافت امجد 4 ( چهار ضربی بیات اصفهـــان ) ضیافت امجد 5 ( چهار ضربی بیات اصفهـــان ) ضیافت امجد 6 ( چهار ضربی چهــــــــارگاه ) ضیافت امجد 7 ( چهار مضربی چهـــــــارگاه ) ضیافت امجد 8 ( چهار ضــربی بیات زنـــــد ) ضیافت امجد 9 ( چهار ضربی شهـــــــــابی ) ضیافت امجد 10 ( ضربی دوگــــــــــــــاه ) ضیافت امجد 11 ( چهار ضربی راست پنجگاه ) ضیافت امجد 12 ( چهار ضربی سه گــــــاه ) ضیافت امجد 13 ( چهار ضربی افشـــــــاری ) ضیافت امجد 14 ( ضربی افشــــــــــــاری ) ضیافت امجد 15 ( چهار ضربی فِیلی بیات زند ) ضیافت امجد 16 ( پیش درامد بیات کـــــرد ) ضیافت امجد 17 ( چهار ضربی دشتـــــــی ) ضیافت امجد 18 ( چهار ضربی دشتـــــــی ) ضیافت امجد 19 ( چهار ضربی قطـــــــــار ) ضیافت امجد 20 ( چهار ضربی ماهـــــــور ) ضیافت امجد 21 ( چهار ضربــــــــــی نوا ) ضیافت امجد 22 ( چهار ضربـــــی همایون ) ضیافت امجد 23 ( چهار ضربـــــی همایون ) ضیافت امجد 24 ( چهار ضربـــــــی ابوعطا ) ضیافت امجد 25 ( چهار ضربی حجاز ابوعطا ) ضیافت امجد 26 ( پل حاج امیر – ضربی اصفهان) ضیافت امجد 27 ( چهار ضربـــــــی ابوعطا ) ضیافت امجد 28 ( چهار ضربی بیات اصفهان ) ضیافت امجد 29 ( پیش درآمـــــد بیات زند ) ضیافت امجد 30 ( چهار ضربی مثنوی بیات اصفهان )

شهریور 2, 1399 10:52 ق.ظ