چشم تنگِ دنیادار را یا قناعت پر کند یا خاک گور

آخرین مطالب و تحقیقات

مرکز حفظ و نشر آثار

دیدگاه اسلام در تولید به تحقیق حامد امجدیان

دیدگاه اسلام در تولید قسمت اول در طی مباحث گذشته راجع به دیدگاه اسلام در مورد «توزیع قبل و بعد از تولید» به تفصيل مطالبی بیان شد. در این بخش تلاش ما بر این است که نظریه اسلام را در مورد «تولید» شرح دهیم تا بدین ترتیب خطوط کلی مکتب اقتصادی اسلام روشن شود. | رابطه مکتب با تولید در مسئله تولید دو جنبه مهم به چشم می خورد: عینی و ذاتی در جنبه عینی (خارجی) پیرامون وسایل تولید و طبیعت و کار بحث می شود. این جنبه موضوع علم اقتصاد را تشکیل می دهد. در علم اقتصاد به کشف قوانین تولید پرداخته می شود؛ مانند بحث از قانون بازده نزولی در کشاورزی و قانون تقسیم کار که بازده محصولات را افزایش می دهد و... مکتب اقتصادی در این زمینه نقشی ندارد. نقش مکتب در جنبه ذاتی و روانی تولید آشکار می گردد. برای روشن شدن این بعد باید به پاسخ پرسش های زیر توجه نمود: برای چه هدفی تولید می نماییم؟ چه مقدار باید تولید کنیم؟ اصولا هدف از تولید چیست؟ | چه نوع کالایی باید تولید شود؟ و آیا یک نیروی مرکزی و هماهنگ کننده برای نظارت و برنامه ریزی در امر تولید ضرورت دارد؟ اینها سؤالاتی است که مکاتب مختلف اقتصادی …
ادامه مطلب
  • 0

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن حامد امجدیان

نظام سرمایه داری و قوانین علمی آن در فصول گذشته، اقتصاد مارکسیستی را از جنبه نظری و عملی بررسی و اشکالاتی که بر آن وارد بود، بیان کردیم. در فصل حاضر به بحث پیرامون اقتصاد سرمایه داری می پردازیم و نظرات خویش را در مورد آن، ابراز می داریم. پیش از شروع بحث، باید این نکته را گوشزد کنیم که رابطه مبانی نظری سرمایه داری با اصول عملی آن با نظیر همین رابطه در مارکسیسم متفاوت است؛ لذا روش ما نیز در این بحث با روش گذشته تفاوت خواهد داشت. خطوط کلی نظام سرمایه داری ۔ آزادی مالكیت خصوصی، آن هم به شکل نامحدود مگر در موارد استثنایی؛ این بینش درست بر خلاف نظریه سوسیالیسم است. بنابراین در نظام سرمایه داری مالكیت تمام عوامل تولید، مانند زمین، معادن و انواع دیگر ثروت ها آزاد است و دولت نیز از این نوع مالکیت حمایت می کند. ۲- آزاد گذاشتن افراد در تقویت و رشد ثروت خود به هر طریقی که برای آنان مقدور است. افزایش ثروت، تنها عامل حرکت در نظام سرمایه داری است و هرکس خود، بهتر می داند که چگونه سرمایه خویش را افزون نماید. ٣- تضمین آزادی مصرف؛ هرکس آزاد است که پول خود را هرطور که می خواهد، خرج…
ادامه مطلب
  • 0

کمونیسم یا بهشت موهوم مارکسیسم

کمونیسم یا بهشت موهوم مارکسیسم     گفتیم که مکتب مارکسیسم، یکی از مراحل ماتریالیسم تاریخی محسوب می شود. مارکسیسم خود دارای دو مرحله است: مرحله سوسیالیسم و مرحله کمونیسم.  نظرات مارکسیسم را پیرامون مرحله سوسیالیسم مورد نقد و بررسی قرار دادیم. در این جا مرحله کمونیسم را بررسی می نماییم. به اعتقاد مارکسیسم، کمونیسم مرحله نهایی تکامل جامعه انسانی است و بهشت موعود مارکسیسم به شمار می رود. این مرحله بر دو پایه اساسی قرار دارد اول - از بین بردن مالکیت خصوصی در تمام زمینه های تولید سرمایه داری و تولید فردی و مصرف. دوم - رهایی جامعه از حکومت و دولت. رکن اول بر پایه قانون ارزش کار قرار ندارد، بلکه بر اساس این فرض است که ثروتها در جامعه سوسیالیسم، بسیار فراوان می گردد و نیروهای تولید کننده بسیار رشد می نمایند. در چنین جامعه ای، دیگر مالکیت نسبت به محصولات مصرفی مفهومی ندارد تا چه رسد به مالکیت ابزار تولید، زیرا تمام افراد در جامعه کمونیستی، مایحتاج خویش را هر وقت که بخواهند به دست می آورند. از این رو توزیع ثروت در مرحله کمونیسم بر اساس «هرکس به اندازه نیازمندی…
ادامه مطلب
  • 0

آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟

آیا می توان نظام طبقاتی را در جامعه سوسیالیستی از میان برداشت؟ در فصول گذشته، نظریه ماتریالیسم تاریخی را که به عنوان زیربنای علمی مکتب مارکسیسم محسوب می گردد، مورد بررسی قرار دادیم. مکتب مارکسیسم، خود را یکی از مراحل ضروری حرکت تاریخ معرفی می نماید. به همین جهت مارکس، مکتب خویش را «سوسیالیسم علمی» می نامد. مکتب مارکس، شامل دو مرحله است که بنا بر جبر تاریخ ناگزیر تحقق خواهند یافت. ابتدا مرحله سوسیالیسم و سپس مرحله کمونیسم. ارکان جامعه سوسیالیسم مهم ترین اصول و ویژگی های جامعه سوسیالیستی عبارتند از: ١- محو طبقات. ۲۔ حکومت پرولتاریا (طبقه زحمتکش) 3- ملی کردن منابع ثروت و ابزار تولید سرمایه داری در کشور و اداره آنها توسط کارگران - توزیع ثروت بر اساس قاعده: «هرکس به اندازه قدرتش باید کار کند و به اندازه کارش بردارد». کمونیسم نیز به سان سوسیالیسم، اصل محو طبقات را حفظ می نماید و تنها به ملی کردن ابزار تولید سرمایه داری اکتفا نمی کند، بلکه فراتر می رود و مالکیت خصوصی ابزار تولید فردی را نیز لغو می کند (ابزاری که استفاده از آنها، نیاز به استخدام کارگر ندارد و هرکس خود از آنها…
ادامه مطلب
  • 0

نقد مارکسیسم بر جامعه سرمایه داری ( حامد امجدیان )

تاکنون جزئیات نظریه مارکسیسم در تفسیر تاریخ را به تدریج مورد نقد و بررسی قرار داده ایم و بطلان قانون «کار، پایه ارزش کالاست» را بیان نمودیم. قانون مزبور، زیربنای تحلیلاتی است که مارکسیسم پیرامون جامعه سرمایه داری و تضادهای آن، مطرح نموده است. پیش از بررسی نظرات مارکسیسم در مورد جامعه سرمایه داری، چند نکته را بار دیگر گوشزد می نماییم.   اول - اسلام سرمایه داری را نفی می کند، گرچه در پذیرفتن مالكيت خصوصی با آن موافق است؛ لذا باید توجه داشت که انتقاد از مارکسیسم به معنای قبول سرمایه داری نیست. دوم - خلاصه قضاوت ما در مورد تحلیل مارکسیستی چنین است: الف - به اعتقاد مارکسیسم، تمام مشکلات ناشی از سرمایه داری مانند احتکار و استعمار و غیره به خاطر قانونی بودن مالکیت خصوصی است، در صورتی که این مشکلات، تنها در صورتی بروز خواهند کرد که مالكيت خصوصی در محیط فکری و سیاسی سرمایه داری قرار گیرد. ب - مبنای علمی و اقتصادی مارکسیسم نادرست است. تضادهای سرمایه داری از دیدگاه مارکسیسم مارکسیسم محور تضاد سرمایه داری را سودی می شمارد که سرمایه داران از تولید به دست می آورند؛ زیر…
ادامه مطلب
  • 0

شکست مارکسیسم در تعیین حقیقت ارزش مبادله

شکست مارکسیسم در تعیین حقیقت ارزش مبادله

در فصل های گذشته پس از ذکر چند مقدمه به بررسی فلسفی ماتریالیسم تاریخی و رد آنها پرداختیم. سپس ادعای فراگیر بودن این اصول را ابطال و به تفصیل، نادرستی آن را بیان کردیم. در بحث های گذشته هم چنین گفتیم که تفسير مارکسیسم در پیدایش جامعه ابتدایی، برده داری، فئودالی، سرمایه داری و روابط حاکم بر این جوامع، ناموفق بوده است. در این بخش پیش از آنکه به بررسی جنبه اقتصادی مارکسیسم پرداخته شود، مطلبی را به عنوان مقدمه ذکر می کنیم و آن عبارت است از اینکه:

مارکسیسم قانون ارزش مبادله را زیربنای اقتصاد قرار داده است. اکنون تحليل مارکسیسم را در این باب مطرح می کنیم.

کار اساس ارزش است

پیش از هر چیز باید این مطلب را گوشزد نماییم که مارکس، این قانون را از ریکاردو» و برخی دانشمندان پیش از خود اخذ نموده است. براساس این قانون، کار انسانی عامل اصلی…

ادامه مطلب
  • 0

قطعه ضیافتِ امجد3

آخرین آگهی ها

از آخرین آگهی های نی نوازان دیدن بفرمایید

500,000,000 تومان

اپلیکیشن جامع نی نوازی

حامد امجدیان : «به امید خدا نسخه جدید اپلیکیشن جامع نی نوازی به همراه یک جلد کتاب در روزهای آتی منتشر خواهد شد.» نرم افزار […]
250,000 تومان

نی درجه یک جهان آقایی

اپلیکیشن جامع نی نوازی در حال حاضر همه کوک موجود می باشد. امکان ارسال به شهرستان هم از طریق پست فراهم گردیده است . قبل […]

نمایش آگهی های بیشتر

به از این چه شادمانی که تو جانی و جهانی

محصولات